Par banku Investoriem
Biznesa ideju konkurss
Kādas ir bankas iespējas
monetizēt Atvērtās sadarbības platformas
jeb EU Open Banking PSD2 regulējumu?

Dalies ar savām idejām
un iegūsti naudas balvu 1000EUR!

Konkursa noteikumi
Konkurss sastāv no 2 kārtām.
1 Kārta - Bankas eksperti novērtē studentu iesniegtos darbus. Darbus jāiesniedz sūtot uz e-pasta adresi: ideas@rietumu.lv
2 Uz 2. kārtu tiks izvirzīti tie studenti, kuri būs sagatavojuši labākos darbus.

Kārtas dalībnieki saņems savus darbus ar papildus bankas ekspertu komentāriem, kā rezultātā 2. kārtas dalībniekiem jāsagatavo sava darba prezentācija, kas jānoprezentē Bankas trīs ekspertu klātienē.
Uzdevuma ievads
2015 gadā ES tika apstiprināta jauna direktīva -- DIRECTIVE (EU) 2015/2366 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015 on payment services in the internal market (PSD2). 2018. gada jūlijā, balstoties uz direktīvu, tika ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.

Termini

AISP (Account Information Service Provided) – pakalpojumu sniedzēji, kuri var apskatīt informāciju par klientu, iepriekš saņemot klienta piekrišanu. Pamatinformācija, kura tiek sniegta – konta numuri, konta pārskats, atlikumi, maksājumi.

PISP (Payment Initiation Service Provider) – pakalpojumu sniedzēji, kuri var iniciēt maksājumus klienta vārdā.
API (Application Programming Interface) – platforma/interfeiss, kurā klients darbojas

Visiem licencētiem AISP un PISP ir pieejami banku API bez papildu sadarbības līgumu parakstīšanas.
Uzdevums un mērķis
Apkopot un aprakstīt konkrētus piedāvājumus, kurus banka var ievest savā API platformā ar mērķi gūt pelņu.
Lūgums sagatavot aprakstu, prezentāciju līdz trīs A4 lapām.
Darba saturā iekļaut atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem un
iedāvāt konkrētus produktus un/vai pakalpojumus.
Kādas ir bankas iespējas ‘’monetizēt’’ EU Open Banking PSD2 regulējumu ? Kādus inovatīvus produktus un pakalpojumus bankas var piedāvāt saviem klientiem sakarā ar EU Open BankingPSD2 ? Kādi ir uzņēmumu (bankas klientu) ieguvumi un iespējas no EU Open Banking PSD2 ieviešanas ?
AS “Rietumu Banka”, reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, info@rietumu.lv, turpmāk – Banka, ir konkursa dalībnieku personas datu pārzinis.

Banka apstrādā konkursa dalībnieku identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību, konkursam iesniegto darbu un prezentāciju ar mērķi nodrošināt konkursa norisi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt iesniegto darbu. Banka glabā informāciju par konkursa dalībniekiem 3 (trīs) mēnešus pēc konkursa beigām, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība konkursā un ziņu sniegšana par sevi un darba iesniegšana ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par konkursa dalībnieku vai iesniegto darbu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Banka patur tiesības patstāvīgi izmantot informāciju, kas ir ietverta konkursa dalībnieku iesniegtajos darbos un prezentācijās, turpmākajā darbībā, nesaskaņojot šādu rīcību ar konkursa dalībnieku(-iem) un nesaņemot no dalībnieka(-iem) piekrišanu. Konkursa dalībnieks šādā informācijas izmantošanas gadījumā nav tiesīgs prasīt no Bankas kaut kādu atlīdzību.

Konkursa dalībnieks iesniedzot Bankai savu darbu un prezentāciju, piekrīt augstāk izklāstītajiem noteikumiem.
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)