Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Akreditīvs

Tālrunis uzziņām
+37167025249

Akreditīvs jeb kredītvēstule ir bankas apņemšanās izmaksāt pārdevējam līgumā norādīto summu par preci pēc tam, kad tiks iesniegti dokumenti, kas apstiprina preces nosūtīšanu, kuri atbilst akreditīva noteikumiem. Bankai, kas izsniegusi akreditīvu, ir jāveic samaksa eksportētājam vai jānodrošina šī maksājuma veikšanu caur citu banku. Lai veiktu šo operāciju, pircējam akreditīvs jānodrošina ar naudas noguldījumu vai cita veida ķīlu.

Pircējam akreditīvs ir izdevīgas tādēļ, ka viņš var nodrošināties pret risku, ka piegādātājs nepildīs savas preču piegādes saistības. Turklāt, viņš iegūst preci, izmantojot bankas lielo pieredzi šāda veida darījumos. Savukārt pārdevējs var būt pārliecināts, ka pēc preces nosūtīšanas un visu dokumentu iesniegšanas atbilstoši akreditīva noteikumiem, viņš neatkarīgi no pircēja saņems samaksu, jo šajā gadījumā maksā banka.

Akreditīvu kategorijas:

Neatsaucamo akreditīvu nav iespējams anulēt bez pārdevēja piekrišanas līdz pat tā darbības termiņa beigām.

Atsaucamo akreditīvu var anulēt bez pārdevēja piekrišanas un pat bez paziņošanas pārdevējam. Tomēr praksē šādi akreditīvi tiek izmantotas ārkārtīgi reti, jo tie nesniedz garantiju pārdevējam.

Apstiprinātais akreditīvs ir tāds akreditīvs, saskaņā ar kuru atbildību par apmaksu uzņemas ne tikai pircēja banka, bet arī pārdevēja banka vai trešā banka, kas devusi apstiprinājumu.

Transferablais akreditīvs ir akreditīvs, ko pēc Vidutāja (1-ais beneficiārs) rīkojuma viņa banka var pārskaitīt par labu pārdevējam - piegādātājam (2-ais beneficiārs). Pārskaitot akreditīvu 1-ais beneficiārs var mainīt tikai sekojošus tā punktus:

  • cenu un attiecīgi arī akreditīva summu (uz mazāku);
  • izkraušanas un akreditīva beigšanās termiņus (uz īsākiem).

Netransferablo akreditīvu pārskaitīt nevar.

Akreditīvu izmantošanu starptautiskos darījumos regulē “Kredītvēstuļu vienotās paražas un prakse", Starptautiskās Tirdzniecības kameras Parīzē 500. izdevums, 1993.gada redakcija.

Rietumu Banka nodrošina kā eksporta (ja klients ir pārdevējs), tā importa (ja klients ir pircējs) akreditīvus preces pārdošanai vai pirkšanai no klienta darījumu partnera ārzemēs.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)