Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Garantijas

Bankas garantiju mērķis ir ārējās tirdzniecības darījumu pušu finansiālo interešu papildus nodrošinājums.

Garantija ir neatsaucama bankas apņemšanās veikt noteiktas summas maksājumu garantijas saņēmējam (beneficiāram), ja puse, par kuru ir izsniegta garantija(rīkojuma devējs), nepilda savas līgumsaistības.

Garantijas saistību būtība vienmēr ir līguma, uz ko tā attiecas, izpilde. Banka neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz līguma noteikumu izpildi, tomēr garantē garantijas vēstulē norādītās summas izmaksu beneficiāram pēc tā pirmā pieprasījuma ar noteikumu, ka pieprasījums atbilst garantijas nosacījumiem.
Šādi klients, kas kārto starptautiskus darījumus, maksimāli samazina iespējamos zaudējumus, kas var iestāties darījuma neizpildes gadījumā, kas sevišķi būtiski tieši starptautiskosiem līgumos, kadpircējs un pārdevējs darbojas atšķirīgās juridiskās jomās.

Rietumu Banka izsniedz maksājumu garantijas (Payment guarantee), saistību izpildes garantijas (Performance Bond), avansa maksājumu garantijas (Advance payment guarantee), iepirkumu garantijas (Tender / Bid Bond) u. c.

Visas garantijas izsniedz pret nodrošinājumu Rietumu Bankas depozīta kontā vai nodrošinājuma kontā iemaksātās garantijas summas apmērā. Citu nodrošinājuma veidu var izskatīt atbilstoši bankas kredītu izsniegšanas politikai.

Tāpat Rietumu Banka apkalpo garantijas vēstules, ko klientu labā ir izsniegušas citas bankas.


Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)