Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Kredītu piešķiršanas kārtība

Banka fiziskām un juridiskām personām izsniedz kredītu, kas ir atlīdzības darījums, kurā banka uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot bankai naudu vai citas lietas (Kredītiestāžu likuma 1.panta 1.daļas 5.punkts).

Jautājumi par kredītu piešķiršanu un šo darījumu noteikumiem bankā tiek izskatīti noteiktā kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Klients griežas bankā ar pieteikumu par kredīta saņemšanu. Pieteikumā jānorāda kredīta summa, termiņš, tā izmantošanā mērķis, jāpievieno pieteikumā norādītie dokumenti, t.sk. maksātspēju raksturojošie, kā arī biznesa plāns (ja kredīts paredzēts biznesam).

Bankas speciālisti - menedžeri sniedz klientam nepieciešamo palīdzību - konsultācijas dokumentu sagatavošanā, kā arī pārbauda klienta iesniegtos dokumentus.

Klienta iesniegto pieteikumu par kredīta piešķiršanu un dokumentus izskata Kredītkomiteja – bankas iekšējā koleģiālā padomdevēja institūcija.

Kredīta izsniegšana (naudas nodošana) klientam tiek veikta pēc kredīta līguma un citu līgumu (hipotēkas, galvojumu, komercķīlas u.c.) parakstīšanas no klienta un bankas puses, t.i. pēc darījuma noslēgšanas un izsniegšanas noteikumu izpildes.

Tādā pašā kārtībā, nepieciešamības gadījumos, tiek izdarīti grozījumi vai papildinājumi noslēgtajos kredīta un citos līgumos.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)