Par banku Investoriem

Uzkrājumi un investīcijas

Nolīgt pārvaldnieku

Rietumu Asset Management sniedz klientiem iespēju noformēt individuālu ieguldījumu portfeli.


Individuālais ieguldījumu portfelis ir pielāgojams investīciju produkts, kas tiek noformēts katram klientam personīgi, ņemot vērā specifiskus mērķus, vajadzības, vēlmes un ierobežojumus.

Ieguldījumu laika robežas, riska pakāpe, portfeļa sastāvs un plānotais ienākumu līmenis tiek noteikts, ņemot vērā klienta profilu.

Komisijas maksas struktūra un minimālais investīciju apjoms

Minimālais investīciju apjoms
Komisijas maksa par individuālā portfeļa izveidošanu:
Pārvaldīšanas komisijas maksa:
Komisijas maksa par vērtības pieaugumu:
500 000 USD
0,35% no investētās summas

tiek iekasēta brīdī, kad aktīvi tiek nodoti pārvaldīšanai.
no 1% līdz 2% gadā no gada vidējās bilances

tiek iekasēta katru mēnesi, sākot no datuma, kad aktīvi tiek nodoti pārvaldīšanai; galīgā pārvaldīšanas komisijas maksa tiek noteikta, vadoties pēc individuāliem nosacījumiem un ņemot vērā veidojamā portfeļa sarežģītību un citus faktorus.
! standarta situācijā netiek piemērota

Komisijas maksas neiekasēšana par vērtības pieaugumu pasargā klientu no nepamatoti riskantām pārvaldnieka darbībām ar portfeļa aktīviem ar mērķi saņemt papildu komisijas maksu.
Komisijas maksai par vērtības pieaugumu ir „vienvirziena” raksturs – pozitīva rezultāta gadījumā pārvaldnieks gūst peļņu, bet portfeļa vērtības krišanās gadījumā visus zaudējumus cieš klients (pārvaldnieks neko nezaudē).


Turklāt Rietumu Asset Management uzskata, ka nav korekti iekasēt fiksētu komisijas maksu par vērtības pieaugumu virs standartizēta tirgus etalona vērtības (piemēram, virs Libor likmes), neņemot vērā klienta profilu un stratēģisku aktīvu noguldīšanu.

Finanšu instrumentu vērtības noteikšanas metode

Lai noteiktu individuālā portfeļa finanšu instrumentu vērtību, tiek izmantoti kotējumi, ko uzrāda Reuters un Bloomberg informācijas sistēmās.

Likvīdi finanšu instrumenti, par kuriem nav iespējams saņemt kotējumus Reuters un Bloomberg informācijas sistēmās, var tikt novērtēti, izmantojot kotējumus, ko piedāvā pārvaldnieka līgumpartneri vai citi finanšu tirgus dalībnieki.

Nelikvīdi finanšu instrumenti, par kuriem nav iespējams saņemt reālus kotējumus Reuters, Bloomberg vai citās informācijas sistēmās, tiek novērtēti nulles vērtībā.

Finanšu instrumenti, par kuriem ir iespējams saņemt kotējumus Reuters un Bloomberg informācijas sistēmās, var tikt novērtēti nulles vērtībā, ja tirdzniecības sesijas vai pārrunu ar līgumpartneriem procesā tiek konstatēts, ka konkrētajā brīdī darījuma veikšana nav iespējama.

Finanšu instrumenti, par kuriem ir iespējams saņemt reālus kotējumus Bloomberg informācijas sistēmā, tiek novērtēti šajā sistēmā norādītajā vērtībā. Izņēmums ir tādi gadījumi, kad Reuters informācijas sistēmā piedāvātā vērtība vairāk atbilst tai vērtībai, ko piedāvā līgumpartneri, kā arī tad, ja pārvaldnieka sistēmās vai Bloomberg informācijas sistēmā ir notikušas tehniskas kļūmes.

Individuālā portfeļa finanšu instrumentu vērtības noteikšana notiek katru dienu. Sākotnēji individuālā portfeļa finanšu instrumenti tiek novērtēti pēc iegādes vērtības, ņemot vērā iegādes tēriņus.

Parāda vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti tiek novērtēti pēc pirkšanas cenas („bid”). Ja tā neeksistē, tad vērtēšanai tiek izmantota pēdējā darījuma cena („trade”) vai vidējā cena („mid”).

Ja ienākumi no parāda vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem tiek izmaksāti kupona veidā, kupona summa vai uzkrātie procenti tiek pieskaitīti cenai tādā apjomā, kas atbilst periodam kopš kupona vērtības aprēķināšanas datuma līdz norēķinu datumam.

Termiņnoguldījumi tiek novērtēti pēc noguldījuma pamatsummas, ņemot vērā uzkrātos procentus.

Kapitāla vērtspapīri tiek novērtēti pēc pirkšanas cenas („bid”). Ja tā neeksistē, tad vērtēšanai tiek izmantota pēdējā darījuma cena („trade”) vai vidējā cena („mid”).

Investīciju fondu daļas tiek novērtētas pēc pēdējā daļu izpirkuma cenas, kas pieejama norēķinu datumā.

Atvasinātie finanšu instrumenti, kuri tiek tirgoti regulējamā tirgū, tiek novērtēti pēc pēdējā darījuma cenas („trade”) vai vidējās cenas („mid”).


Noformēt individuālo ieguldījumu portfeli

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)